eng | 中文


2020沙龍成績 
2020 Salon
 Results
 
 

1-heading-salon-a.jpg

   
觀點 View Point
 (下載 )  SYMBOL OF THE SOCIETY

pshk_-_logo.jpg
慶祝成立八十周年

pshk_-_80_-_logo.jpg

「歡樂和諧大都會」
          攝影比賽
 


「意。禪。心」攝影比賽2011

「一花一世界,一葉一菩提」
世間萬象,靜觀皆有所得。感悟於心,按下快門的一剎,已凝住永恆。
香港佛教聯合會舉辨「意。禪。心」攝影比賽2011,誠邀攝影愛好者
用「心」紀錄世間萬象,配以文字,抒寫箇中所得。
本會會長任適先生為是次攝影比賽評審團主席。

比賽詳情:http://www.hkbuddhist.org/special/zenphoto2011/

 
Copyright (C) 2020 The Photographic Society of Hong Kong. All rights reserved.